Styremøte 22.05.2013

Styremøteprotokoll 22.05.2013

Protokoll fra styremøte i Laukvik Samfunnshus 22.05.2013

 

Tilstede:

Tommas Engberg

Jan G Eilertsen

Sten Hansen

Bjørge Kristoffersen

Vara medlem: Stein Knutsen (fast medlem etter at June G.  har trukket seg fra styret)

 

 

Sak 1/05 Godkjenning av innkalling, og referat fra styremøte 11.09.2012

 

Vedtak:

Innkalling og referat fra styremøte 11.09.2012 godkjennes.

 

 

Sak 2/0     Taklekkasje,  status/framdrift

Det er gjort midlertidig tiltak ved å samle opp vann som kommer inn og våt isolasjon er fjernet.

 

Vedtak:

Oppstart av permanent utbedring av taket vil bli startet tidlig haust 2013. Stein Knutsen og Tommas Engberg koordinerer dette og vi satser på dugnad hvor eierne involveres.

 

 

 

 

 

 

Sak 3/05  Økonomi

                  Brukskonto/laukvikdagan  :                            900.-

                    Avsetningskonto:                                      151.998.-

                  Konto Laukvikdagan:                                  76.000.-

                  Driftskonto                                                  111.068.-

                  Terminalkonto                                                     1.539.-

Vedtak:

I dag har vi 5 kontoer, styret ønsker å samle disse til 3 kontoer. Dette vil gi en bedre oversikt og det vil bli enklere å handtere. Kasserer disponerer kontoene.

 

 

Sak  4/05  Laukvikdagan 2013

Styret fikk informasjon om fremdrift i forberedelsene av årets Laukvikdaga.

Vedtak:

Det ser ut til at vi også i år får et flott arrangement. Evalueringsmøtet etter årets arrangement er satt til torsdag 22.august.                 

   

 

Sak   5/05 Kompensasjon vaktmester.

Vår vaktmester har sagt opp og Sten Hansen har fungert som vaktmester inn til videre.

Vedtak:

Styret ønsker å samle daglig drift, utleie, plenklipping og vaktmestertjenesten i en ny felles stilling som driftleder. Det utarbeides ny instruks som legges frem på neste styremøte.

 

 

 

 

 

 

Sak   6/05 Regnskap år 2011

Laukvik Samfunnshus forvalter mye kapital. Regnskap for 2011 er ikke gjort. Dette føler styret seg ikke komfortabelt med og styret ser at regnskap bør bli en leid tjeneste.

Vedtak:

Det innhentes tilbud på regnskapsføring og dette legges frem på neste styremøte.

 

 

Sak   7/05  Regnskap og årsberetning 2012

Tommas har gjort regnskap for 2012 og la frem regnskap og forslag til årsberetning for 2012.

Vedtak:

Styret godkjenner regnskap og årsberetning for 2012.

 

               

Sak  8/05  Eventuelt

 

Fryseaggregatet til frysa har i lengre tid ikke fungert og nytt kjøleelement vil bli montert i frysa slik at der for fremtiden blir to kjølerom, her monteres det hyller langs veggene.

 

 

 

Referent:  Jan G Eilertsen