Styremøte 17/04-2012

Styremøte 17/04-2012

Protokoll fra styremøte i Laukvik Samfunnshus 17.04.2012

 

Tilstede:

Thommas Engberg

Jan G Eilertsen

Sten Hansen

Bjørge Kristoffersen

 

Forfall:

June Grønseth

 

Sak 1/04   Godkjenning av innkalling, og referat fra årsmøte mars 2012

 

                   Vedtak: Innkalling godkjennes og referat fra årsmøtet tas til orientering.

 

Sak 2/04   Kort personlig presentasjon av deltakere i styret og litt kort om hvordan vi jobber i lag

           

Sak 3/04   Tak-lekkasje,  status/framdrift

Det er tatt kontakt med forsikringsselskapet hvor vi fikk beskjed om at denne typen skader hadde vi ikke forsikret oss mot. Vi har en vanlig brannforsikring, dette er også i samsvar hva lånegiver krever av forsikring.

Det er tatt kontakt Tre Team for å få en faglig vurdering av tilstanden på lekkasjen. Vi vil   også innhente et kostnadsoverslag for utbedring av skaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 4/04  Økonomi

                  Brukskonto  :                    197.397.-

                    Avsetningskonto:             151.662.-

                  Konto Laukvikdagan:          80.000.-

                    Vi har ”halvårs – forfall” på lånet i mai på ca. 55.000.- og  ca. 50.000.- på ny hettevasker.

Til neste styremøte utarbeides en oversikt over når på året de viktigste faste utgiftene          forfaller.

 

Sak  5/04  Laukvikdagan

                     Styret mener at hovedansvaret for Laukvikdagan fordeles mellom styremedlemmene.

·          Økonomi – Thommas

·          Komiteansvarlig – Bjørge

·          Festansvarlig – Sten

·          Barn-/uteaktiviteter – Jan G

·          Kjøkken – June

·          Sponsor – Sten

·          Program-/markedsføring – Sten

·          Uteområder - Jan G

·          Salgsboder – Linda Schønning

   

Sak   6/04 Brannpalegg

               Etter inspeksjon fra Vågan brann og feiervesen er der noen bemerkninger og mangler.

               Vedtak: Avvik lukkes før høsten.

 

 

 

 

Sak   7/04 Kommunikasjon til eiere

 

                Det er gitt innspill fra årsmøtet hvor eierne etterlyser bedre informasjon fra styret.

Vedtak: Det opprettes hjemmeside og facebook. Her vil det bli lagt ut info, slik at eierne, men også bygdas folk selv kunne innhente den informasjonen en måtte ønske

 

Sak   8/04 Innkjøp av hvitvinsglass,  150 stk

 

Ut fra henvendelser fra leietakere er det ønske om at det også finnes hvitvinsglass på huset.

Vedtak: det kjøpes inn 150 stk. hvitvinsglass

 

Sak   9/04  Hettevasker

 

                Ankommer på torsdag og blir montert, retur av den gamle, montør tar denne med.

 

Sak  10/04  Ny ungdomsklubb

 

Respons fra foreldre og tidligere leder av ungdomsklubben. Det ser ut til at det klubben starter opp igjen med ny ledelse.  Styret ser positivt på dette.

 

Sak  11/04  Lagring for samfunnshuset

 

Tidligere lokalitet for lagring er startet revet. Vi finner midlertidige løsninger på dette.         Tar saken videre opp som sak på neste styremøte.

 

 

 

 

 

 

Sak  12 /04  Eventuelt

 

Henvendelse fra 17 mai arrangør

Vedtak: Huset leies ut gratis til 17 mai arrangemanget mot at der ikke tas inngang under feiringen.

 

Kloakklukt: Det kommer kloakklukt opp av slukene på kjøkken ved ugunstige vindretninger.  Avløp sjekkes om mulig utbedringer.

 

 

Det sendes ut årsmøtereferat til eierne.

 

                Forandringer om styresammensetning sendes Brønnesund-registret.

 

                Undersøker om behov og muligheter når det gjelder fisk til Laukvikdagan.

 

 

Referent:  Jan G Eilertsen