Møteprotokoller for samfunnshuset

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll, for den

økonomiske fellesorganisasjonen Laukvik Samfunnshus.

Meldingsåret 2011, årsmøtet ble avholdt den 01.04.12 kl. 19:00.

 

De fremmøtte:

Per Pettersen, styret

Jan Gunnar Eilertsen, styret

Sten Hansen, styret

Lajla Sivertsen, styret

 

Paul Hansen, Laukvik IL            

Karina Engberg, Laukvik IL

Hans Hauge, Historielaget

Gert Jan Setzstraten, Historielaget

Henry Delp, Havfiskeklubben

Trude Lind, Laukvik Brass 

Ingvald Myrseth, Arbeiderlaget

Dan Jimmy Kristoffersen Johansen, Arbeiderlaget

Tove Sivertsen, Teaterlaget

Hedvig Mandal, Valgkomiteen 

Tommas Engberg, (forslag til ny leder)

Linda Schønning, Vaktmester

 

 

 

1.      Åpning

Nestleder Per Pettersen ønsket velkommen. 

 

2.      Konstituering

 

 Forslag fra salen:

-          Valg av møteleder- Per Pettersen

-          Valg av referent- Jan Gunnar Eilertsen

-          Valg av to til å skrive under protokollen - Henry Delp og Tove Sivertsen

Forslagene ble enstemmig valgt.

 

 

3.      Beretning for 2010

      Beretning ble lest opp av møteleder.

      Kommentarer:

-          Det må tas tak i lekkasjen på taket.

-          Det etterlyses mer info. Ut til eierne.

-          Etter nytt branntilsyn er der gitt rom for å plassere gassflasker i eksisterende utebod.

Vedtak: Med disse tilføyninger blir beretningen for 2012 godkjent.

 

 

 

 

 

 

4.      Regnskap drift 2010

 

Regnskapet inkludert tilleggskriv med forklaring av posteringer,

ble gjennomgått av møteleder.

 

Kommentarer:

-          Det ble bedt om å se på mulighet for evnt. varmepumpe.

Vedtak: Med denne tilføyning ble regnskap drift 2010 godkjent.

 

5.      Budsjett 2012

 

Budsjett 2012 med forklaring av postene, ble lagt frem av møteleder.

 

 Vedtak: Budsjett 2012 ble godkjent.

 

 

6.      Innkommende saker

 

1.      Behov for utebod.

Behovet for utebod er reelt i og med at nåværende lokaliteter skal rives. Kjøpe, leie eller bygge ble diskutert.

Vedtak: Årsmøtet ber påtroppende styre å se på muligheter for løsninger på behovet for lagring. Det må også tas i betraktning at vi trolig vil få en stor kostnad mht. reparasjon av lekkasje på taket.

 

 

 

 

 

 

2.      Søknad fra Ungdomsklubben om evnt. ”sovende” eierforhold.

Ungdomsklubben har ikke hatt aktiviteter på flere år og nåværende leder av klubben ber om at Ungdomsklubben får fritak fra sine forpliktelser og søker om status som ”sovende”.

Vedtak: Det lages et tilsvar til Ungdomsklubben hvor det orienteres om de forpliktelsene som eierne har og hvor det også vises til at der er flere av lagene/eierene som sliter med liten aktivitet. Videre; oppfordre til å avholde årsmøte for å velge nytt styre hvor også foreldrene involveres. Årsmøtet ser positivt på å gi Ungdomsklubben evnt. en gratis leie av kafèdelen pr. mnd. dette for å få opp aktiviteten.  Årsmøtet ber påtroppende styre ta tak i problematikken i ”passive” lag.

 

3.      Orienteringsskriv fra styret angående VM i Toppløsaking

Styret ønsket å orientere om utsendte orienteringsskriv angående forandringer i arangemanget tilknyttet VM i Toppløsaking.

Vedtak: Årsmøtet ønsker ikke gjenomgang av orienteringen i årsmøtet. Orienteringsskrivet er sent ut sammen med innkalling og er lest av eierne. Det gis kritikk fra årsmøtet om enkelte formuleringer i skrivet, og eierne har i eget møte fått orientering fra VM i Toppløsaking.  Årsmøtet maner til ro og ber om at det sees fremover.

                                                                                                                                      7.       Valg

 

Valgkommiteens innstilling ble lagt frem av valgkommiteen`s leder.

 

Vedtak: Valgkommiteen innstilling ble enstemmig valgt.

 

leder.                   Tommas Engberg (velges for 2 år)

n. leder                Jan Gunnae Eilertsen (velges for 1 år)

sekretær             June Grønseth (velges for 2 år)

kasserer              Sten Hansen (velges for 1 år)

styremedlem     Bjørge Kristoffersen (velges for 2 år)

 

1.varamedlem   Stein Knutsen (velges for 1 år)

2.varamedlem   Gert Jan Seztraten(velges for 1 år)

3.varamedlem   Roy Kenneth Lind (velges for 1 år)

 

Revisor:               Dag Kristian Hauge (velges for 1 år)

 

Valgkommitee   Hedvig Mandal (velges for 1 år)                                                                                                              

                              Trude Lind (velges for 1 år)

                              Henry Delp (velges for 1 år)

 

 

 

Referent:  Jan Gunnar Eilertsen

 

Underskrift:   Tove Sivertsen                                Henry Delp